Librarians

Tomas Wilkoszewski, M.A.

Tel: 0212 – 293 60 67/121
wilkoszewski@oidmg.org

 

Nevin Tuncer

Tel: 0212 – 293 60 67/121
tuncer@oidmg.org